Търси
Български Английски
 
Иновации
Разработката на хуманоидния робот КИБЕРТРОН е съпътствано от разработката и внедряването на редица нови технологии и устройства:

Технология Natural Intellect, (NI) - Естествен Интелект

Това е технологията на която ще се базира интелекта и съзнанието на КИБЕРТРОН. Тази технология ще управлява и развива мозъка на робота, наречен от нас Компютър с Хаотична Логика (Chaotic Logic Computer).

Нейното основно предимство е че позволява създаването на действително работещ интелект, сходен с този на човека, а не просто имитация на интелигентност.

Наложи се да въведем понятието "Natural Intellect", за да се разграничим от общоприетото схващане за Artificial Intelligence (AI) - Изкуствен Интелект, тъй като днес екип КИБЕРТРОН е единствения екип в световен мащаб, който работи по създаването на интелект, използващ пряко природните принципи породили интелигентността на човека.

Всички останали изследователи в тази област, разработват Artificial Intelligence (AI) - Изкуствен Интелект, както сами го наричат, т.е. "интелект" базиращ се на двоична логика и работата на съвременните компютри.

Технологията Natural Intellect (NI) не използва двоична логика за симулация на мислене, а се базира на принципът, че представата за времето е в основата на зараждането на интелигентността на човека.

Разработката на тази технология ще доведе до създаването на хуманоидни роботи, с ниво на интелигентност сравнима с тази на човека, като при това, устройства подобни на Компютъра с Хаотична Логика ще могат да се вграждат в други уреди и устройства "дарявайки ги" с интелигентност.

Връзката между природата на времето и природата на разума е в основата на интелекта на хуманоидния робот КИБЕРТРОН.

Интелекта на КИБЕРТРОН ще работи така, както и нашия разум – хаотично, но структурирайки хаоса чрез възприятията си, използвайки напълно вероятностна картина на света около себе си.

Усещането за времето при него, ще е подобно на това при човека – влияе се от емоциите, като това се отразява на неговия начин на възприемане и анализиране.


Chaotic Logic Computer - Компютър с Хаотична Логика

Компютър с Хаотична Логика (Chaotic Logic Computer) нарекохме устройството от което ще се състои мозъка на КИБЕРТРОН, който ще бъде управляван и развиван от технологията Natural Intellect (NI).

Представлява нов тип устройство, в състава на което няма да влизат конвенционални процесори и елементи, а ще се използват пряко оценката на вероятността чрез физични явления и процеси протичащи в различни вещества и материали.

Това ново устройство, ще позволи пряко изграждане на вероятностни комуникационни структури (рефлекти), апроксимация на пет-мерното пространство и правилно интегриране на робота в него.

Хаотичния Компютър ще се базира на мета-математика, която не използва числа за обикновените аритметични операции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Ще работи с "подобни обекти", които не могат да бъдат описани с числа, но които са източника на концепцията за числата.


Технология за ориентация и позициониране

Базира се на метод за структуриране и интегриране на тялото на хуманоидния робот в 5-мерната реалност: пространство-време-вероятност, тъй като съзнанието на КИБЕРТРОН ще се адаптира самостоятелно към материалната среда, която робота ще структурира и управлява, така както хората правят това всекидневно в живота си.

Чрез нея, робота ще може да придвижва тялото си в пространството, запазвайки стабилен центъра си на тежестта и да се адаптира към промени в околната среда.

Основно предимство на тази технология е факта, че благодарение на нея всяко движение ще може да се оптимизира по всеки един от факторите които му влияят, като е възможно и задаване на приоритет на някой от тях с цел промяна на динамиката или някой друг от критериите за съответното движение.

Технологията за управление и позициониране ще позволи на КИБЕРТРОН да хваща чрез ръцете си и да премества в пространството различни подобни предмети, без да се налага да се обучава за захващането на всеки един от тях поотделно. Например ако той бъде обучен да хваща чаша, то той без проблем ще може да хваща и държи различни чаши и дори бутилки с близка форма, до формата на чашата и да манипулира с тях в пространството използвайки и останалата част от тялото си. Разбира се, движение при съответната задача се постига чрез самообучението – също както при хората, на база натрупан опит.


Технология за крачене

Използва вероятностния комуникационен модел на съответното тяло, генериран на базата на способността на интелекта да структурира и интегрира всичките си съставни елементи, възли и системи и работи пряко с технологията за ориентация и позициониране. В нея не се използват "твърди" математически алгоритми.

Уникалното в използвания метод е, че така създадената технология за крачене се обучава да обслужва съответното тяло, поради което може да се справя с кризисни ситуации като: рязка промяна на центъра на тежестта, промяна на структурата и теглото на тялото – загубване на крайник или натоварване с даден товар.

Тази технология ще е жизнено важна за робота КИБЕРТРОН, тъй като чрез нея той ще има възможност да се премества ефективно в пространството благодарение на основните си крайници предназначени за тази цел – краката.

Разработваната от екип КИБЕРТРОН технология за крачене няма наличен аналог. В момента най-доброто научно постижение в тази област, извън екипа ни, представлява технологията Zero Moment Point (ZMP) - точка на нулев момент, но тя не е сходна с метода по който човек крачи, а от това следват и доста от проблемите, които разработчиците й срещат.

За разлика от ZMP, технологията за крачене на КИБЕРТРОН, ще му позволи да крачи посредством двата си крака, със скорост сравнима с тази на човека, да сяда, да тича, да се изправя от различни положения на тялото и да преодолява разнообразни терени, осигурявайки му стабилност независимо от промяната във външната и вътрешната среди, с което се демонстрира и уникалната способност за справяне с кризисни ситуации.


Технология за разпознаване и генериране на човешка реч

Използва вероятностната комуникационна структура на съответния език. Чрез нея, КИБЕРТРОН може да научава и да говори на езиците, които хората използват за комуникация по между си.


Зрение

Работи чрез вероятностната реалност която интелекта на КИБЕРТРОН ще използва.

Благодарение на това, КИБЕРТРОН ще може да различава стационарни и движещи се обекти, подобно на хората, определяйки основните им характеристики: форма, размери, материал, цвят, нюанси, особености, брой, отдалеченост, разположение.

Това ще му позволи да се държи адекватно в заобикалящата го околна среда и ще му осигури възможност да се учи, наблюдавайки и повтаряйки конкретни действия.


Освен по-горе описаните иновации, които са пряко свързани с робота КИБЕРТРОН, използването и развиването на методология базирана на Теория на Времето довежда до разработката и внедряването и на допълнителни иновационни технологии, които по важност и перспектива не отстъпват на технологиите които пряко се влагат в хуманоидния робот. Сред тях e:

Virtual Teams Engine

Представлява интегрирана система за управление на проекти и екипи.

Базира се на построяването на вероятностни комуникационни структури и позволява идентификацията им в екипи, компании, организации, общности от хора, чрез използването на елементи на интелигентност, вградени в системата.

Това се реализира чрез платформено независима компютърна система, която е създадена специално за прилагане на концепцията за Виртуален екип и членове на Виртуален екип в областта на управлението на проекти (Project Management) и при управление на компании и институции (Корпоративен и Институционален мениджмънт).

Официалния уеб-сайт, чрез който КИБЕРТРОН ООД, предлага услуги и продукти базирани на текущата версия на системата е: www.virtualteamsengine.com.