Търси
Български Английски
 
Въведение
КИБЕРТРОН е проект за създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека.

Началото на проекта бе поставено на 27 Септември, 2002г., в град София, България, от Ахмед Мерчев, който започва да обсъжда проекта в Интернет със събеседници в интернет форуми и в Технически университет – София. През този ден, името КИБЕРТРОН е окончателно избрано от Ахмед, да бъде името на робота. На 15 Октомври, 2002г., бе регистриран домейна kibertron.com, а на 10 Март, 2003г., бе сформиран екип КИБЕРТРОН.

През изминалите години, идеята КИБЕРТРОН се конкретизира, разви и придоби реални измерения и дори надмина първоначалните ни очаквания, като значение, перспективи, приложения и развитие.

Още при дефинирането на проекта, си поставихме за цел да не правим поредната "скъпа играчка" за забавление и развлечение, а да създадем хуманоиден робот, с очевидна и доказуема интелигентност.

За реализацията на проекта, на 11 Март, 2004г., в гр. София, бе регистрирана компанията КИБЕРТРОН ООД.

Екипа на проекта постоянно се разраства и обогатява с по-добри специалисти и талантливи членове. Въпреки, че проекта започна в България – родината на по-голямата част от членовете на екипа ни, идеята КИБЕРТРОН не е ограничена по националност, религия, възраст или друг социален признак. Тя е отворена към всеки, стремящ се към развитие.
Хуманоиден робот КИБЕРТРОН
Името КИБЕРТРОН се отнася до няколко обекта:
  • проект КИБЕРТРОН, който се явява главния център, от който произтича всяко едно наше коопериране и стратегическо сътрудничество;
  • хуманоиден робот КИБЕРТРОН, който се разработва по този проект;
  • екип КИБЕРТРОН, който разработва робота;
  • общност КИБЕРТРОН, която подкрепя и популяризира проекта;
  • компанията КИБЕРТРОН ООД, която юридически представлява и защитава интересите на проекта и екипа.
Това доведе до постепенното формиране на мрежа КИБЕРТРОН, която се състои от всички които помагат и участват в разработката, представянето и популяризирането на създаваното от КИБЕРТРОН.

В процеса на разработка на КИБЕРТРОН се натъкнахме на необходимостта от създаването на собствен подход, който да ни позволи преодоляването на редица фундаментални проблеми, не позволили до сега пристъпването към създаването на интелигентни хуманоидни роботи.

Новия подход бе причината, за решението ни да използваме методология, базирана на твърдението, че осъзнаването на природата на времето от човека е в основата на човешкото мислене, като тази концепция позволява да бъде изградено съзнанието на робота. Това твърдение е следствие от Теория на Времето разработена от един от членовете на екип КИБЕРТРОН – г-н Борис Дишев.

В Теория на Времето, представата за света е като пет-мерна реалност, в която вероятността е петото измерение и е независимо измерение, а не функция на пространството и времето.

От тази гледна точка, интелекта на робота КИБЕРТРОН е "естествен интелект", който постоянно преценява не само своето положение в пространството и времето, но и вероятностното си "положение" в петото измерение. На практика се наложи да се разработи технология, която нарекохме Natural Intellect (NI), позволяваща създаването на интелигентност при робота по същия начин по който природата е създала човешкия интелект – постепенно развитие на интелигентността с израстване на организма.

Мозъкът на КИБЕРТРОН ще бъде изграден чрез нов тип устройство, в състава на което няма да влизат конвенционални процесори и елементи, а ще се използват пряко оценката на вероятността чрез физични явления и процеси протичащи в различни вещества и материали. Това ново устройство, ще позволи пряко изграждане на вероятностни комуникационни структури (рефлекти), апроксимация на пет-мерното пространство и правилно интегриране на робота в него.

Новото устройство, наречено Компютър с Хаотична Логика (Chaotic Logic Computer) ще се базира на мета-математика, която не използва числа за обикновените аритметични операции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Ще работи с "подобни обекти", които не могат да бъдат описани с числа, но които са източника на концепцията за числата.

Ние разбираме, че този подход е революционен, но той ни позволява да заявим и това, че екип КИБЕРТРОН е единствения екип в световен мащаб, който разработва интелект за хуманоиден робот, който не се базира на двоична логика и електрониката на съвременните компютри.

Особеното в този подход е, че тъй като Теория на Времето е Обща Обединяваща Теория, то тя работи на всяко ниво на организация на материалните и не материални системи, независимо от типа на системата - техническа, биологична, хибридна или социална. Благодарение на това КИБЕРТРОН ще бъде изцяло интегрирана на всички структурни нива система, която ще е естествено разширение на човешкото общество и няма да създава конфликти с човешките същества.

Каква изненада е, че това интегриране доказва законите на роботиката формулирани от известния писател и учен Айзък Азимов – и особено закона, който не позволява на робота да навреди на човека.

В основата на управлението на робота е неговата вероятностна комуникационна структура, която е интегрирана в пет-мерното пространство (пет-мерната реалност), където той "живее". По този начин се достига до развитието на съзнанието на робота - от детската представа на дете за света в който живее до представата на зрял човек отчитащ житейския си опит от взаимодействието си с реалността.

Практически за първи път се въвежда модел на човешкото мислене, съществено използващ взаимодействието на хаоса в материята и структурирането на този хаос чрез намиране и използване на вероятностната комуникационна структура на същата тази материя. Този подход има дълбока връзка с обяснението за развитието на природата изобщо и на появата на материята и тази му фундаменталност го прави универсален и значим за човешкото познание изобщо.

След завършване на цялостното проектиране и разработка на хуманоидния робот КИБЕРТРОН, той ще бъде произведен, а след това – обучен. Процеса на обучение ще ни позволи провеждането на уникални експерименти относно изучаването на природата на човешкото мислене.

Съзнанието на КИБЕРТРОН ще се адаптира самостоятелно към материалната среда, която робота ще структурира и управлява, така както хората правят това всекидневно в живота си.

Амбицията ни, е нивото на интелигентност на първия прототип на КИБЕРТРОН, след завършване на процеса на обучението му, да бъде достатъчна за да се докаже разумността му.

Резултатите от изпитанията и обучението на първия прототип на КИБЕРТРОН, ще послужат за разработката на прототипи, притежаващи усъвършенствано тяло, което да отговори на нуждите на развиващия се интелект, с цел достигане на ниво на разумност, позволяващо интегриране на робота в социална среда.

Подобно на хората, КИБЕРТРОН ще притежава подобни на човешките сетива и чувства, които ще са му нужни за да може да бъде обучаван и интегриран в човешкото общество.

КИБЕРТРОН не може да бъде опасен за човечеството, тъй като Теория на Времето позволява да бъде заложен контрол върху поведението на робота, на базата на принцип, който не позволява намаляване на комуникационната интегрираност на средата в която робота работи и която чрез проста формализация заложена в съзнанието му не позволява никакви враждебни действия към човека, тъй като това би намалило комуникационната интегрираност на реалността, в която КИБЕРТРОН "живее".

Основната цел на КИБЕРТРОН ООД е да разработи прототипи, които могат да послужат за доказателство и основа за оценка на моралната и икономическа целесъобразност за индустриално производство на интелигентни хуманоидни роботи.