Търси
Български Английски
 
КИБЕРТРОН е проект за създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека.

Текущият прототип на робота КИБЕРТРОН е с височина 1.75m, тегло 90кг и има 100 степени на свобода.

Началото на проекта бе поставено на 27 Септември, 2002г., в град София, България, от Ахмед Мерчев. За реализацията на проекта, на 10 Март 2003г., бе сформиран екип КИБЕРТРОН, а на 11 Март 2004г. бе регистрирана компанията КИБЕРТРОН ООД.

За разработката на робота КИБЕРТРОН, се използва методология, базирана на Теория на Времето.

В Теория на Времето, представата за света е като пет-мерна реалност, в която вероятността е петото измерение и е независимо измерение, а не функция на пространството и времето.

От тази гледна точка, интелекта на робота КИБЕРТРОН е "естествен интелект", който постоянно преценява не само своето положение в пространството и времето, но и вероятностното си "положение" в петото измерение. На практика се наложи да се разработи технология, която нарекохме Natural Intellect (NI), позволяваща създаването на интелигентност при робота по същия начин по който природата е създала човешкия интелект – постепенно развитие на интелигентността с израстване на организма.

Мозъкът на КИБЕРТРОН ще бъде изграден чрез нов тип устройство, в състава на което няма да влизат конвенционални процесори и елементи, а ще се използват пряко оценката на вероятността чрез физични явления и процеси протичащи в различни вещества и материали. Това ново устройство, ще позволи пряко изграждане на вероятностни комуникационни структури (рефлекти), апроксимация на пет-мерното пространство и правилно интегриране на робота в него.

Новото устройство, наречено Компютър с Хаотична Логика (Chaotic Logic Computer) ще се базира на мета-математика, която не използва числа за обикновените аритметични операции: събиране, изваждане, умножение и деление. Ще работи с "подобни обекти", които не могат да бъдат описани с числа, но които са източника на концепцията за числата.

Ние разбираме, че този подход е революционен, но той ни позволява да заявим и това, че екип КИБЕРТРОН е единствения екип в световен мащаб, който разработва интелект за хуманоиден робот, който не се базира на двоична логика и електрониката на съвременните компютри.

След като Джон Атанасов създава първия електронен компютър, базиран на двоична логика, днес екип КИБЕРТРОН е на път да създаде първия интелигентен робот, базиран на не двоична логика, т.е. робот с интелект базиран на компютър с хаотична логика.
Новини Свий
Медии Свий
Кибертрон Свий
Продукти Свий
Компания Свий